Przejdź do treści
 1. Strona Główna
 2. Ważne informacje

Ważne
informacje

Warunki udzielania teleporad w NZOZ LUBOMED sc.

 1. Standard organizacyjny teleporad reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (z późn zmianami) oraz „Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2”
 2. NZOZ LUBOMED udziela teleporad z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Obowiązującą formą teleporady jest rozmowa telefoniczna a w uzasadnionych przypadkach droga mailowa.
 3. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 4. Rejestracja pacjentów na teleporady odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
 5. W trakcie rejestracji rozpoznawana jest potrzeba zdrowotna, zweryfikowana możliwość udzielenia świadczenia w POZ oraz ustalony zostaje termin teleporady.
 6. Dzieci poniżej 7 roku życia przyjmowane są wyłącznie w trybie Wizyty osobistej, bez wstępnej teleporady.
 7. eleporada przez telefon może odbyć się przy użyciu numeru telefonu co do którego nie ma wątpliwości że należy do osoby, której tej porady się udziela. Po sprawdzeniu numeru telefonu personel medyczny udzielający teleporady weryfikuje dane pacjenta pytając o: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL.
 8. Podczas teleporady lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ przeprowadza konsultację w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego może zostać między innymi wypisana e-recepta, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne a także skierowanie na badania laboratoryjne i obrazowe.
 9. W trakcie teleporady pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką i położną.
 10. Teleporada jest anulowana w przypadku trzykrotnych, nieudanych prób kontaktu z pacjentem, podjętych w odstępach czasu nie krótszych niż 5 minut.
 11. lnformacje o warunkach udzielania teleporad w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUBOMED sc zamieszczone są w miejscu wykonywania świadczeń, na stronie internetowej placówki oraz na żądanie pacjenta telefonicznie.